Pritužbe klijenata

O B A V E Š T E N J E

Eki Transfers doo Beograd – Platna instutucija, pruža Western Union novčane doznake u Srbiji, u skladu sa najboljim standardima.  

Kao korisnik naše platne usluge imate pravo da nam dostavite prigovor ukoliko smatrate da se ne pridržavamo Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa koji uređuju pružanje naše usluge, Opštih uslova pružanja platne usluge iz  Obrasca Platne Institucije na sledeći način:

1. Pismeni prigovor možete podneti:

·         Poštom, na adresu:   Eki Transfers doo, Kosovska br. 1/V, 11000 Beograd.

·         Putem elektronske pošte,  na e-mail: prigovori@wu.co.rs. Platna  institucija je dužna da odmah potvrdi prijem prigovora.  

·         Predati na lokaciji gde se vrši pružanje Western Union usluge.  

Možete nas  kontaktirati i telefonom na sledeći broj: +381 11 3300 300. Upozoravamo  Vas da u tom slučaju nemamo zakonsku obavezu razmatranja usmenog prigovora, ali možemo da vas podučimo o načinu na koji se prigovor može podneti.   

2. Šta je potrebno navesti u prigovoru:

Prigovor mora da sadrži podatke korisnika iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa platnom institucijom i razloge za podnošenje prigovora.

Imate pravo da podnesete prigovor u roku od tri godine od dana kada je učinjena povreda vašeg prava ili pravnog interesa.

3. Naredni koraci:

Razmotrićemo vaš prigovor i dostaviti Vam pismeni odgovor najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.  Izuzetno, ako platna institucija ne može da dostavi odgovor u navedenom roku iz razloga koji ne zavise od njene volje, taj rok može se produžiti za najviše 15 dana, o čemu ćemo vas pismeno obavestiti u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Obaveštenje sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku, kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.  

Postupak po prigovoru sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, odlukom Narodne banke Srbije i svojim internim aktima. 

Platna institucija ne može naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

4. Pravo na podnošenje pritužbe Narodnoj banci Srbije

U slučaju da ste nezadovoljni odgovorom ili predloženim rešenjem ili odgovor niste dobili u roku, kao korisnik, mozete pre pokretanja sudskog spora podneti pritužbu u pismenoj formi, poštom ili elektronskom poštom na adresu: Narodna banka Srbije, Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, poštanski fah 712 ili na elektronsku adresu: zastita.korisnika@nbs.rs.

Korisnik uz pritužbu dostavlja prigovor koji je uputio platnoj instituciji, njen odgovor i dokumentaciju na osnovu koje se mogu ceniti navodi iz pritužbe. Korisnik može podneti pritužbu u roku od šest meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka za njegovo dostavljanje.

                                                                                                                                       EKI TRANSFERS doo Beograd

 

                                                                                          Platna institucija